Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  không đều
  a coast with an irregular outline
  một bờ biển lồi lõm không đều
  an irregular pulse
  mạch không đều
  be irregular in attending class
  đi học không đều, đi học thất thường
  (ngôn ngữ học) bất quy tắc
  irregular verbs
  động từ bất qui tắc
  Danh từ
  (thường số nhiều) (quân sự)
  quân không chính quy

  * Các từ tương tự:
  irregularity, irregularly