Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inconstant /in'kɒnstənt/  

  • Tính từ
    hay thay đổi (về số lượng hay giá trị)
    không chung thủy

    * Các từ tương tự:
    inconstantly