Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

volatile /'vɒlətail/  /'vɒlətl/

 • Tính từ
  dễ bay hơi (chất lỏng)
  hay thay đổi, không kiên định, nhẹ dạ
  a highly volatile nature
  bản chất rất hay thay đổi
  không ổn định
  a volatile political situation
  tình hình chính trị không ổn định
  volatile exchange rates
  tỷ giá hối đoái không ổn định