Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  thay đổi, hay thay đổi
  variable weather
  thời tiết thay đổi
  his temper is variable
  tính khí của nó hay thay đổi
  (thiên văn học) định kỳ thay đổi độ sáng (sao)
  Danh từ
  số lượng thay đổi
  vì có quá nhiều số lượng thay đổi nên khó mà định giá chính xác
  (toán học) biến số

  * Các từ tương tự:
  Variable capital, Variable cost, Variable elasticity of substitution production function, Variable factor, Variable labour costs, Variable parameter models, variableness