Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mercurial /mɜ:'kjʊriəl/  

 • Tính từ
  hay thay đổi (nói về người hay tâm trạng của họ)
  lanh lợi, nhanh trí
  she has a mercurial turn of conversation
  chị ta ứng đối giỏi
  [thuộc] thuỷ ngân, có chứa thuỷ ngân
  a mercurial ointment
  thuốc bôi dẻo có chứa thuỷ ngân

  * Các từ tương tự:
  mercurialism, mercuriality, mercurialize, mercurially