Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  không vững, chông chênh
  this bookcase is rather unstable
  cái tủ sách này hơi chông chênh
  không ổn định, thất thường
  unstable prices
  giá cả không ổn định
  tình hình chính trị rất không ổn định
  [có] tinh thần bất thường (người)

  * Các từ tương tự:
  unstableness