Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

irresolute /i'rezəlu:t/  

  • Tính từ
    do dự, phân vân, lưỡng lự

    * Các từ tương tự:
    irresolutely, irresoluteness