Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  không biết chắc chắn; không được biết chắc chắn
  uncertain about (ofone's legal rights
  không biết chắc chắn các quyền lợi hợp pháp của mình
  the outcome is still uncertain
  hậu quả vẫn còn chưa được biết chắc chắn
  không thể tin cậy được
  his aim is uncertain
  ý định của nó là không thể tin cậy được
  thất thường
  uncertain weather
  thời tiết thất thường
  a man of uncertain temper
  một người tính khí thất thường
  ngập ngừng
  an uncertain voice
  giọng nói ngập ngừng
  the baby's first uncertain steps
  những bước đi chập chững đầu tiên của em bé
  in no uncertain terms
  rõ ràng và có phần thô lỗ
  I told him in no uncertain terms what I thought of him
  tôi nói với anh ta biết rõ ràng tuy có phần thô lỗ tôi nghĩ về anh ta như thế nào

  * Các từ tương tự:
  uncertainly, uncertainness, uncertainty