Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  lác đác; lẻ tẻ
  sporadic showers
  những trận mưa rào lác đác

  * Các từ tương tự:
  sporadic(al), sporadical, sporadically, sporadicalness