Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    có thể tranh luận
    chính sách đó có gây ra thất nghiệp không, đó là điều còn phải tranh luận