Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

controversial /,kɒntrə'vɜ:∫əl/  

 • Tính từ
  gây tranh luận, gây bàn cãi
  a controversial decision
  một quyết định gây tranh luận

  * Các từ tương tự:
  controversialist, controversiality, controversially