Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

questionable /'kwest∫ənəbl/  

  • Tính từ
    đáng nghi ngờ, đáng ngờ