Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

suspicious /sə'spi∫əs/  

 • Tính từ
  (+ of, about) tỏ vẻ nghi ngờ, tỏ vẻ ngờ vực
  a suspicious look
  mặt tỏ vẻ nghi ngờ
  he is suspicious of strangers
  ông ta hay nghi ngờ người lạ mặt
  làm nghi ngờ; đáng nghi ngờ
  a suspicious action
  một hành động đáng nghi ngờ
  it's very suspicious that she was in the house when the crime happened
  thật đáng ngờ là cô ta có mặt trong ngôi nhà nơi xảy ra tội ác

  * Các từ tương tự:
  suspiciously, suspiciousness