Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  không thoải mái, bực bội
  I'm uneasy about this decision
  tôi không thoải mái về quyết định này
  lo lắng; không yên
  pass an uneasy night
  qua một đêm không yên giấc
  bứt rứt, khó chịu
  they had an uneasy suspicion that all was not well
  họ ngờ vực một cách khó chịu là mọi sự đều không tốt đẹp