Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unbelieving /,ʌnbi'li:viŋ/  

 • Tính từ
  không tin, nghi ngờ
  she stared at me with unbelieving eyes
  cô ta chằm chằm nhìn tôi với đôi mắt nghi ngờ

  * Các từ tương tự:
  unbelievingly, unbelievingness