Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự thiếu tin cậy, sự nghi kỵ
  thương lượng giữa các nghiệp đoàn và ban quản trị gặp nhiều khó khăn hơn do hai bên nghi kỵ lẫn nhau
  Động từ
  thiếu tin cậy, nghi kỵ
  he's so suspicious he would distrust his own mother
  nó nghi kỵ đến nỗi không tin cả mẹ nó

  * Các từ tương tự:
  distrustful, distrustfully