Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  khứu giác
  vị giác và khứu giác liên quan mật thiết với nhau
  mùi
  mùi từ nhà bếp tỏa ra khắp phòng
  the cream has no smell
  kem này không có mùi gì hết
  mùi hôi
  what a smell!
  mùi gì hôi quá!
  sự ngửi
  have a smell of this egg and tell me if it's bad
  hãy ngửi quả trứng này và cho tôi biết nó đã hỏng chưa
  Động từ
  (smelt hoặc smelled)
  (thường + can, could) ngửi, ngửi thấy, thấy mùi
  do you smell anything unusual?
  anh có ngửi thấy có mùi gì khác thường không?
  tôi ngửi thấy có gì đó có mùi khét
  đánh hơi thấy:(+ at) đánh hơi
  con chó đánh hơi thấy mùi con thỏ cách nó rất xa
  con chó đánh hơi ở cột đèn
  có mùi hôi; có mùi
  hơi thở của nó có mùi hôi, nó hôi miệng
  the fish has begun to smell
  cá bắt đầu có mùi [tanh]
  the flowers smell sweet
  hoa thơm thật
  thịt có mùi tỏi
  hơi thở của anh có mùi rượu
  cảm thấy, đánh hơi (nghĩa bóng) thấy
  I can smell trouble [coming]
  tôi đánh hơi thấy sắp có chuyện rắc rối
  smell a rat
  ngờ là có âm mưu gì
  tôi ngờ là có âm mưu gì khi nó bắt đầu tỏ ra ân cần đến thế
  smell somebody (something) out
  đánh hơi phát hiện ra
  chó được huấn luyện đặc biệt có thể đánh hơi phát hiện ra ma túy
  lần ra
  cơ quan mật vụ đã lần ra một âm mưu ám sát tổng thống

  * Các từ tương tự:
  smeller, smelliness, smelling-bottle, smelling-salts, smellless, smelly