Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

smelling-salts /'smeliŋsɔ:lts/  

  • Danh từ
    muối hít (cho người bị ngất hít cho tỉnh lại)