Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

of /əv/ /nhấn mạnh ɒv/