Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

off-beat /,ɒf'bi:t/  /,ɔ:f'bi:t/

  • Tính từ
    (khẩu ngữ)
    khác thường
    off-beat humour
    tính khí khác thường