Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

off-black /'ɔ:f'blæk/  

  • Tính từ
    đen nhờ nhờ