Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

off chance /'ɒft∫ɑ:ns/  

  • Danh từ
    khả năng nhỏ, khả năng ít ỏi, khả năng may ra thì
    ít có khả năng là thời tiết sẽ tốt lên
    anh ta đến với ít khả năng gặp tôi ở nhà (không đi vắng)