Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Giới từ
    (Mỹ) (như off)
    khỏi; cách; xa