Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

off limits /'ɔ:f'limits/  

  • Tính từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bị cấm không được lui tới (cửa hàng rượu...)
    quầy rượu cấm quân đội không được lui tới