Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  hương thơm
  the perfume of the flowers
  hương thơm của hoa
  nước hoa
  French perfume
  nước hoa của Pháp
  Động từ
  tỏa hương thơm vào
  hoa hồng tỏa hương thơm vào phòng
  xức nước hoa vào (khăn tay…)

  * Các từ tương tự:
  perfumed, perfumer, perfumery