Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

smelling-bottle /'smeliɳ,sɔ:lts/  

  • Danh từ
    lọ muối ngửi