Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  hương thơm, mùi thơm, hương
  the aroma of coffee
  hương cà phê

  * Các từ tương tự:
  aromatherapy, aromatic, aromatically, aromaticness, aromatization, aromatize