Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  người ngửi; người chuyên ngửi (để thử cái gì...); vật đánh hơi
  a cheese smeller
  người ngửi để thử phó mát
  người hôi, vật hôi
  (từ lóng) cái mũi
  (từ lóng) cú đánh vào mũi
  (từ lóng) người hay dính mũi vào việc của người khác