Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest) (khẩu ngữ)
  hôi, thối
  smelly room
  gian phòng hôi
  smelly feet
  chân hôi
  smelly breath
  hơi thở hôi