Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    bốc khói, bốc hơi
    ám khói
    sặc mùi nồng nặc, sặc mùi thối