Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    xông mùi hôi; bốc hơi độc