Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  thối rửa
  hôi thối; thối
  the putrid smell of rotten fish
  mùi thối của cá thối rữa
  (khẩu ngữ) tồi tệ; khó ưa; hết sức khó chịu
  putrid weather
  thời tiết tồi tệ
  why did you paint the room that putrid colour?
  sao anh sơn buồng bằng thứ sơn khó ưa thế?

  * Các từ tương tự:
  putridity, putridly, putridness