Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  dấu vết nhơ; vết thối rữa, vết nhiễm khuẩn
  a taint of madness in the family
  dấu vết bệnh điên trong gia đình, máu điên trong gia đình
  meat free from taint
  thịt còn tươi
  Động từ
  làm nhơ, làm thối rữa, làm nhiễm khuẩn
  thịt ôi, thịt thối
  thanh danh của ông ta bị nhơ nhuốc vì một vụ tai tiếng

  * Các từ tương tự:
  taintless