Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tincture /'tiŋkt∫ə[r]/  

 • Danh từ
  (dược học) cồn thuốc
  tincture of iodine
  cồn I ốt
  (số ít) nét thoáng, nét phảng phất
  a tincture of heresy
  nét phảng phất dị giáo
  Động từ
  tincture something with something
  làm cho (cái gì) phảng phất mùi vị (gì đó)