Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

contaminate /kən'tæmineit/  

 • Động từ
  (+ with)
  làm ô nhiễm
  một con sông bị ô nhiễm hóa chất
  flies contaminate food
  ruồi làm ô nhiễm thức ăn
  sinh viên của chúng ta đang bị ô nhiễm những tư tưởng cực hữu của ông ta