Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

imperfection /impə'fek∫n/  

  • Danh từ
    sự không hoàn hảo
    khuyết tật, sai sót
    the house's structural imperfection
    sai sót về mặt cấu trúc của ngôi nhà