Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    (sullied) (thường nghĩa bóng)
    bôi nhọ; làm nhơ; làm nhơ nhuốc
    tôi không thể để nhơ tay vì nhận hối lộ
    bôi nhọ thanh danh của ai