Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  nhuốm đen; đen lại
  (nghĩ bóng) bôi đen, bôi nhọ
  blacken a person's name
  bôi nhọ thanh danh của ai

  * Các từ tương tự:
  blackener