Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

denigrate /'denigreit/  

  • Động từ
    gièm pha, chê bai
    gièm pha thành quả của ai