Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

aspersions /ə'spɜ:∫nz/  /ə'spɜ:ʒnz/

  • Danh từ
    (số nhiều) (tu từ)
    lời bôi nhọ, lời phỉ báng
    cast aspersion
    xem cast