Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  nói xấu, bôi nhọ, làm mất danh dự
  the article is an attempt to defame an honest man
  bài báo là một mưu toan bôi nhọ một người lương thiện

  * Các từ tương tự:
  defamer