Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  chửi rủa xỉ vả
  revile at (againstcorruption
  chửi rủa tệ hối lộ

  * Các từ tương tự:
  revilement, reviler