Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

revilement /ri'vailmənt/  

  • Danh từ
    lời chửi rủa, lời mắng nhiếc, lời xỉ vả