Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người chửi rủa, người mắng nhiếc, người xỉ vả