Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  nói xấu, vu khống
  malign an innocent person
  vu khống một người vô tội
  Tính từ
  tội ác, thâm hiểm
  a malign intention
  một ý đồ thâm hiểm

  * Các từ tương tự:
  malignance, malignancy, malignant, malignantly, malignity