Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

malignity /mə'lignəti/  

  • Danh từ
    sự độc ác, sự thâm hiểm