Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

malignancy /mə'lignənsi/  

  • Danh từ
    tính ác, tính thâm hiểm, ác tâm, ác ý
    (y học) ác tính (khối u…)