Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

malignantly /mə'lignəntli/  

  • Phó từ
    [một cách] hiểm ác
    [một cách] ác tính