Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  thích làm điều ác, có ác tâm; hiểm; độc ác
  (y học) ác tính
  malignant fever
  sốt ác tính

  * Các từ tương tự:
  malignantly