Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  độc
  toxic drugs
  thuốc độc
  the toxic effects of alcohol
  hậu quả độc hại của rượu

  * Các từ tương tự:
  toxicant, toxication, toxicity, toxicological, toxicologie, toxicologist, toxicology, toxicosis